جواب مراحل700 و 800 آمیرزا

جواب مرحله 672 آمیرزا : هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده

جواب مرحله 673 آمیرزا : رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته

جواب مرحله 674 آمیرزا : مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو

جواب مرحله 675 آمیرزا : مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

این مطلب رو هم بخونید  آموزش نحوه تایپ به صورت مورس کد در گوشی آیفون و اندروید

 

 

جواب بازی “آمیرزا 2٫9”

جواب مرحله 676 آمیرزا : میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه

جواب مرحله 677 آمیرزا : سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی

جواب مرحله 678 آمیرزا : رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ

جواب مرحله 679 آمیرزا : تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست

جواب مرحله 680 آمیرزا : جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده

جواب مرحله 681 آمیرزا : مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش

جواب مرحله 682 آمیرزا : متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان

جواب مرحله 683 آمیرزا : گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو

جواب مرحله 684 آمیرزا : گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک

جواب مرحله 685 آمیرزا : لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله

جواب مرحله 686 آمیرزا : تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان

جواب مرحله 687 آمیرزا : جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه

جواب مرحله 688 آمیرزا : دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن

جواب مرحله 689 آمیرزا : رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم

جواب مرحله 690 آمیرزا : عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت

جواب مرحله 691- آمیرزا : برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب

جواب مرحله 692 آمیرزا : شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر

جواب مرحله 693 آمیرزا : جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه

جواب مرحله 694 آمیرزا : نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو

جواب مرحله 695 آمیرزا : لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب

جواب مرحله 696 آمیرزا : قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا

جواب مرحله 697 آمیرزا : جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره

جواب مرحله 698 آمیرزا : وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون

جواب مرحله 699 آمیرزا : پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل

جواب مرحله 700 آمیرزا : نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان

جواب مرحله 701 آمیرزا : حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب

جواب مرحله 702 آمیرزا : حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم

جواب مرحله 703 آمیرزا : سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی

جواب مرحله 704 آمیرزا : نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن

جواب مرحله 705 آمیرزا : صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر

جواب مرحله 706 آمیرزا : رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره

جواب مرحله 707 آمیرزا : تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش

جواب مرحله 708 آمیرزا : سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت

جواب مرحله 709 آمیرزا : مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی

جواب مرحله 710 آمیرزا : غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه

جواب مرحله 711 آمیرزا : پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات

جواب مرحله 712 آمیرزا : لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین

جواب مرحله 713 آمیرزا : شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی

جواب مرحله 714 آمیرزا : صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر

جواب مرحله 715 آمیرزا : چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

 

 

 

جواب بازی آمیرزا 3.1” (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند)

جواب مرحله 716 آمیرزا : میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاه

جواب مرحله 717 آمیرزا : قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرس

جواب مرحله 718 آمیرزا : شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیراز

جواب مرحله 719 آمیرزا : سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفند

جواب مرحله 720 آمیرزا : بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگرد

جواب مرحله 721 آمیرزا : داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مرداب

جواب مرحله 722 آمیرزا : موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحوم

جواب مرحله 723 آمیرزا : جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگر

جواب مرحله 724 آمیرزا : ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگر

جواب مرحله 725 آمیرزا : نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژن

جواب مرحله 726 آمیرزا : پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیاله

جواب مرحله 727 آمیرزا : قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املت

جواب مرحله 728  آمیرزا : چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایه

جواب مرحله 729 آمیرزا : بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباه

جواب مرحله 730 آمیرزا : وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتون

جواب مرحله 731 آمیرزا : چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیست

جواب مرحله 732 آمیرزا : رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانی

جواب مرحله 733 آمیرزا : امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایم

جواب مرحله 734 آمیرزا : ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریا

جواب مرحله 735 آمیرزا : عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلاده

جواب مرحله 736 آمیرزا : دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبد

جواب مرحله 737 آمیرزا : گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاه

جواب مرحله 738 آمیرزا : دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیر

جواب مرحله 739 آمیرزا : نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیل

جواب مرحله 740 آمیرزا : شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهین

جواب مرحله 741 آمیرزا : شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالری

جواب مرحله 742 آمیرزا : یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیاردر

جواب مرحله 743 آمیرزا : لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بدنه، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبه

جواب مرحله 744 آمیرزا : بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستور

جواب مرحله 745 آمیرزا : کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریک

جواب مرحله 746 آمیرزا : کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاه

جواب مرحله 747 آمیرزا : ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانه

جواب مرحله 748 آمیرزا : زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشت

جواب مرحله 749 آمیرزا : سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرس

جواب مرحله 750 آمیرزا : شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازی

جواب مرحله 751 آمیرزا : وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزاد

جواب مرحله 752 آمیرزا : نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه

جواب مرحله 753 آمیرزا : لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوان

جواب مرحله 754 آمیرزا : فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزی

جواب مرحله 755 آمیرزا : مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

 

پاسخ های آپدیت بازی “آمیرزا 3.2”

جواب مرحله 756 آمیرزا : فیل، لیف، نیرو، فیلم، منفی، لیمو، فوری، فرمول، نیمرو، نیلوفر

جواب مرحله 757 آمیرزا : کود، یزد، کدو، زود، نوک، وزن، کنجد، کنیز، نوید، نیکو، کندو، جکوزی

جواب مرحله 758 آمیرزا : اول، نسل، ستون، سوال، سونا، آسان، تونل، سالن، استان، ستوان

جواب مرحله 759 آمیرزا : برگ، گرز، رنگ، زبان، گراز، آبان، بزرگ، انبار، باران، بازار، ابزار، ارزان، بازرگان

جواب مرحله 760 آمیرزا : نرم، نمک، میخ، خبر، خنک، نرخ، کریم، کبیر، میخک، کمین، مریخ، کربن، مربی، خمیر

جواب مرحله 761 آمیرزا : کود، کدو، تکه، کوه، دوا، دکه، کادو، کاوه، کاهو، کوتاه

جواب مرحله 762 آمیرزا : سهم، حنا، نامه، سالن، ساحل، ماسه، سلام، حمله، سالم، اسلحه، حامله، حماسه

جواب مرحله 763 آمیرزا : وزن، میز، موز، آویز، زیان، زمین، نیاز، زانو، زمان، نماز، آزمون، میزان، موازی، مایونز

جواب مرحله 764 آمیرزا : تاب، اسب، حبس، حساب، ماست، محبت، تبسم، تماس، مساحت، تمساح

جواب مرحله 765 آمیرزا : هوش، موش، بهمن، شبنم، ماشه، آشوب، شنبه، شانه، انبه، شهاب، باهوش، نوشابه

جواب مرحله 766 آمیرزا : پیک، کیش، پری، پیر، شاکی، کاشی، شریک، شکار، پارک، شاپرک، پیراشکی

جواب مرحله 767 آمیرزا : یلدا، دنیا، امید، لیمو، مواد، مدال، میلاد، میدان، ملوان، وانیل، لیوان

جواب مرحله 768 آمیرزا : نان، گله، ناله، لانه، نهال، گلاب، ابله، انبه، نهنگ، بالن، بنگاه، لبنان، نگهبان

جواب مرحله 769 آمیرزا : نفس، سرفه، سفره، آسان، رفاه، انار، رسانه، ناهار، فرانسه، افسانه

جواب مرحله 770 آمیرزا : برق، براق، بهار، ایده، قاره، بدهی، دبیر، رقیب، برده، بیدار، ردیاب، بدرقه، دایره

جواب مرحله 771 آمیرزا : موج، جسم، تماس، نجات، ماست، سمنو، ستون، نجوم، ناموس، تومان، مانتو

جواب مرحله 772 آمیرزا : شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، اداره

جواب مرحله 773 آمیرزا : گاو، لیگ، گلو، ویلا، گاری، ریال، الگو، گالری، گوریل

جواب مرحله 774 آمیرزا : مکه، مزه، کینه، زمین، کمین، نیزه، همزن، نازک، کمان، هیزم، کنیز، کیهان، میزان

جواب مرحله 775 آمیرزا : جیغ، مرغ، موج، جرم، غوره، مجری، میوه، جوهر، جیوه، هویج، جریمه، جمهوری

جواب مرحله 776 آمیرزا : زرد، زهر، زنگ، رنگ، گردن، نهنگ، هرگز، گرده، زنده، زرنگ

جواب مرحله 777 آمیرزا : شو، کفش، کیف، شکم، کشف، موش، کفاش، کافی، شکاف، موشک، مشکی

جواب مرحله 778 آمیرزا : آینه، میهن، مهدی، دنیا، ماده، آینده، همدان، مانده، میدان، ناهید، نماینده

جواب مرحله 779 آمیرزا : مشت، مشق، قشم، آتش، اتاق، نقاش، آشنا، تماشا، امانت، انتقام

جواب مرحله 780 آمیرزا : نوع، شمع، عمو، روشن، شروع، معنا، شورا، شعور، شاعر، عمان، معاون، مشاور

جواب مرحله 781 آمیرزا : کیف، کاسه، سیاه، سایه، کیسه، کینه، آینه، سینه، کیهان، سفینه

جواب مرحله 782 آمیرزا : میخ، خفه، خیمه، منفی، آینه، خانه، خیام، خانم، مخفی، خامه

جواب مرحله 783 آمیرزا : مهم، نمره، جهان، مجرم، نجار، آرنج، جهنم، مهاجم، مهمان، مهاجر، مرجان، مناره

جواب مرحله 784 آمیرزا : عمو، سیم، هوس، عید، عدس، عمه، سعی، معده، سعدی، میوه

جواب مرحله 785 آمیرزا : پدر، سپاه، سیاه، آدرس، ساده، پایه، سایه، پیاده، پادری، سیاره، دایره، پاریس

جواب مرحله 786 آمیرزا : وزن، زوج، جارو، جوان، آرنج، آواز، زانو، نجار، انار، اجرا، ارزان، جانور

جواب مرحله 787 آمیرزا : نوار، گریه، گیاه، گران، گوهر، گونه، گیره، ویران، آهنگر، انگور، نیروگاه

جواب مرحله 788 آمیرزا : شکل، کویر، کیلو، شلیک، ویلا، شکار، لشکر، کشور، کولر، وکیل، شریک، لواشک، شلوار

جواب مرحله 789 آمیرزا : قتل، قلم، قالی، املا، املت، قیمت، اتاق، ایلام، لیاقت، قیامت، مالیات، ملاقات

جواب مرحله 790 آمیرزا : عدل، دعا، عمل، علم، علت، مدال، عادت، املا، معدل، املت، معتاد، علامت، عدالت، اعتماد

جواب مرحله 791 آمیرزا : سود، سوت، هوس، چوب، چسب، سبد، بچه، دست، بسته، دوست، توبه

جواب مرحله 792 آمیرزا : شیخ، آشتی، بخیه، بهشت، بیشه، شهاب، باخت، شاخه، شتاب، شباهت

جواب مرحله 793 آمیرزا : ارشد، شادی، ریشه، رشید، شهید، هشدار، دایره، شهریار، شهردار

جواب مرحله 794 آمیرزا : لیز، کیلو، ویلا، ویزا، وکیل، لیمو، آویز، لوزی، موازی، لوازم، مالزی

جواب مرحله 795 آمیرزا : شمع، عمو، شعر، مشت، ترشی، شعور، شروع، مترو، تورم، مشتری، مشورت، تعمیر

 

پاسخ های بازی “آمیرزا 3٫3”

جواب مرحله 796 آمیرزا –  لکه، دکه، کدو، کلاه، کلبه، کاوه، کوله، کادو، کاهو، کبود، آلوده

جواب مرحله 797 آمیرزا –  مهم، قسم، ماسه، مقام، همسر، قاره، سرما، ساقه، سارق، سماق، سرمه، مراسم

جواب مرحله 798 آمیرزا –  لنگ، لگن، یاس، زنگ، سنگ، زگیل، زیان، سالن، نیاز، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس

جواب مرحله 799 آمیرزا –  موج، نان، جام، نامه، جوان، جهان، جنون، جهنم، نمونه، جوانه

جواب مرحله 800 آمیرزا –  شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت

جواب مرحله 801 آمیرزا –  سبک، ببر، اسب، کاسب، کلاس، کباب، کابل، بابل، بابک، لباس، کربلا

جواب مرحله 802 آمیرزا –  محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالح

جواب مرحله 803 آمیرزا –  موز، سوزن، ستون، سونا، نماز، ماست، زانو، تماس، زمان، ازمون، ناموس، مانتو، ستوان، تومان، زمستان

جواب مرحله 804 آمیرزا –  کشک، چکش، کیک، کمک، مشک، شکم، چشم، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش

جواب مرحله 805 آمیرزا –  غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذ

جواب مرحله 806 آمیرزا –  جیب، باج، جیوه، هویج، واجب، باجه، جواب، جوجه

جواب مرحله 807 آمیرزا –  پاک، کمد، شاد، کشمش، پماد، پشمک، ادمکش، شمشاد

جواب مرحله 808 آمیرزا –  نظم، نظام، مربی، ناظم، رمان، مربا، منبر، بیمار

جواب مرحله 809 آمیرزا –  هلو، هوش، لال، لواش، ویلا، شلیل، لوله، هالو، لاله، هیولا، شوالیه

جواب مرحله 810 آمیرزا –  علم، علف، عمه، فهم، فال، شفا، شمع، ماشه، مشعل، شعله، شمال، عالم

جواب مرحله 811 آمیرزا –  جنگ، گود، گنج، گونه، گوجه، بنده، جنوب، گنبد، بودجه

جواب مرحله 812 آمیرزا –  چاق، قیر، چای، قوی، قطر، قوری، رویا، قارچ، قطار، چاقو

جواب مرحله 813 آمیرزا –  صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهان

جواب مرحله 814 آمیرزا –  هدف، هلو، ژله، واژه، هالو، آلوده، فولاد، فالوده

جواب مرحله 815 آمیرزا –  علم، عمه، مطب، طلا، طعم، باطل، طعمه، مطالعه

جواب مرحله 816 آمیرزا –  مهم، سهم، سیاه، مسیر، مریم، سایه، ماسه، سرمه، مرهم، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه

جواب مرحله 817 آمیرزا –  شاد، دشت، مشت، مدت، شمال، مدال، املت، تلاش، سلام، سالم، دستمال

جواب مرحله 818 آمیرزا –  مشق، مرغ، مصر، شرق، مقر، قصه، شهر، رقص، غصه، قشم، قرص

جواب مرحله 819 آمیرزا –  زیرک، بازی، زیبا، شکار، آبکش، ارزش، زرشک، بیکار، شیراز،، باریک

جواب مرحله 820 آمیرزا –  سحر، روح، صلح، اصل، لوح، سوال، صحرا، سلاح، حلوا، حصار، ساحل، رسول

جواب مرحله 821 آمیرزا –  مزه، میز، زخم، خزر، خیار،هیزم، زیره، خرما، مریخ، خمیر، میرزا، خمیازه

جواب مرحله 822 آمیرزا –  دیو، قوی، قدم، قیمه، هدیه، قدیم، قهوه، مهدی

جواب مرحله 823 آمیرزا –  پشت، دشت، پست، پاک، تپش، تشک، دست، کشت، پشتک، ساکت، شکست، پاکت، دستکش

جواب مرحله 824 آمیرزا –  نوه، وطن، وقت، توان، تنها، تقوا، نقطه، قنات، وانت

جواب مرحله 825 آمیرزا –  آفت، رخت، عارف، آخرت، تعارف، افتخار، اختراع، ارتفاع، اعتراف

جواب مرحله 826 آمیرزا –  عیب، سیب، اسب، حبس، بیست، بیات، ساعت، حساب، آسیب، عباس، تسبیح

جواب مرحله 827 آمیرزا –  گرم، گرگ، گنگ، نمک، مرگ، مکان، گمرک، گرما، کمان، کنار، گران، گرمکن، گرگان، کرمان

جواب مرحله 828 آمیرزا –  چرخ، چرم، میخ، چاه، چای، خیمه، خیار، خیام، خمیر، خرما، خامه، مخچه، مریخ، چهار، میخچه

جواب مرحله 829 آمیرزا –  پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، دولت، دلار، تولد، پارو، پادو، پالتو، دلاور

جواب مرحله 830 آمیرزا –  مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درخت

جواب مرحله 831 آمیرزا –  پدر، پناه، پنیر، پیدا، پاره، پرده، پراید، پیاده، پادری، ناهید، دایره، پرنده، آینده، پیراهن

جواب مرحله 832 آمیرزا –  دبی، یزد، دیو، کدو، دکه، کبد، بدهی، کبود، کوزه، کوبیده

جواب مرحله 833 آمیرزا –  زخم، نان، جان، جام، مخزن، نماز، ناخن، خانم، خزان، زمان، زنجان، انجمن

جواب مرحله 834 آمیرزا –  قله، قفل، فقر، لوح، قول، قهر، حرف، حلق، فرق، روح، حوله، حلقه

جواب مرحله 835 آمیرزا –  عید، دیس، عیب، سعی، عدس، سبد، عهد، سیب، سعید، هدیه، بدهی، سعدی

 

پاسخ های بازی “آمیرزا 3٫8”

جواب مرحله 836 بازی آمیرزا :  شاد، شیخ، شاخ، خدا، شوخی، خرید، شورا، درویش، دیوار، دشوار، رادیو، داریوش، خورشید

جواب مرحله 837 بازی آمیرزا :  مدت، همت، هادی، هدیه، مهدی، ایده، ماده، دهات، ماهی، هدایت، اهمیت

جواب مرحله 838 بازی آمیرزا :  عرب، شعر، شهر، عطش، عطر، عطار، عابر، شاعر، بهار، شهاب، شعبه، رابطه

جواب مرحله 839 بازی آمیرزا :  نان، قول، نقل، وقت، تقوا، تونل، آنتن، قاتل، قنات، قانون

جواب مرحله 840 بازی آمیرزا :  غذا، غاز، غزل، غرب، زاغ، بذر، آذر، لاغر، غزال، بالغ، زغال، زابل، غبار، البرز

جواب مرحله 841 بازی آمیرزا :  جسد، جسم، سجده، ساده، سنجد، مسجد، جهنم، جهاد، جامد، جاده، جهان، مهندس، همدان، سجاده، دماسنج

جواب مرحله 842 بازی آمیرزا :  گرز، گور، وزن، سنگ، سنگر، گوزن، نوکر، سنگک، سرنگ، زرنگ، نرگس، سوزن، کنسرو

جواب مرحله 843 بازی آمیرزا :  عکس، سعی، عیب، سبک، اسب، بیان، عینک، بانک، آسیب، عناب، عباس، کاسب، عکاس

جواب مرحله 844 بازی آمیرزا : چرم، پله، چاپ، لپه، پرچم، چاله، چهار، لامپ، پارچ، پاره، مچاله، پارچه

جواب مرحله 845 بازی آمیرزا :  مبل، سیما، لیمو، سویا، موسی، سبیل، لباس، آسیب، سوال، مساوی، آلبوم، لوبیا، ابلیس، موبایل، آبلیمو

جواب مرحله 846 بازی آمیرزا : گویش، شیره، ریشه، گریه، گیره، گیوه، گوهر، شوره، شرور، رشوه، شوهر، گوشه، گروه، شهریور

جواب مرحله 847 بازی آمیرزا :  سفت، فوت، نفت، وفا، تنفس، مونس، ستون، سمنو، ناموس، مسافت، ستوان، تومان، مانتو، فانوس

جواب مرحله 848 بازی آمیرزا :  ملت، تونل، املا، تاول، املت، امانت، آلمان، تاوان، ملوان، مولانا

جواب مرحله 849 بازی آمیرزا :  رحم، روح، لوح، حرم، میوه، حریم، میله، حیله، حلیم، حوله، حمله، محله، لیمو، روحیه، مرحله

جواب مرحله 850 بازی آمیرزا :  موز، تمیز، زیان، زینت، ونیز، نیاز، زانو، زمین، زیتون، آزمون، موازی، میزان، امنیت، مایونز، ویتنام

جواب مرحله 851 بازی آمیرزا :  هدف، شهد، بدل، شنبه، هلند، دنبه، بنده، بلند، دشنه، بنفشه

جواب مرحله 852 بازی آمیرزا :  توت، اسیر، رویا، ساری، راست، ترسو، استر، ریاست، اورست، تورات، روستا، توریست

جواب مرحله 853 بازی آمیرزا :  رخت، تاج، عاج، خارج، اجرا، اخرت، تاجر، اخراج، اختراع

جواب مرحله 854 بازی آمیرزا :  کوه، کاهو، کاوش، کاهش، آشنا، شانه، شکوه، کاشان، اشکان، کوهان، هواکش

جواب مرحله 855 بازی آمیرزا :  جرم، رضا، ضامن، امضا، نجار، رمان، ارنج، انار، آرمان، رمضان، مرجان

جواب مرحله 856 بازی آمیرزا :  زهرا، هزار، زبان، روزه، بانو، برنز، بازو، روزنه، زنبور، راهزن، بهروز، روباه، روبان

جواب مرحله 857 بازی آمیرزا :  ناب، عیب، تاب، بیات، باطن، بیان، طناب، عناب، نبات، طبیعت

جواب مرحله 858 بازی آمیرزا : ذوب، ذات، مذهب، مذاب، توهم، تابه، بوته، توبه، تباه، مهتاب

جواب مرحله 859 بازی آمیرزا :  دقت، صدا، قصد، اقا، اتاق، قاتل، صادق، اصالت، صداقت، اقتصاد

جواب مرحله 860 بازی آمیرزا :  ظهر، ظرف، حرف، حیف، ظریف، حریف، ظاهر، حرفه، حافظ، رفاه، حفره، رایحه، حافظه

جواب مرحله 861 ب

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

نظرات

You must be logged in to post a comment.

About Author
red
red

😁😎✌بخون ضرر نمیکنی